مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد طاهر
نام خانوادگی:اقبالی
پست الکترونیک:aqbali110@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، تاریخ و سیره

زندگی نامه


من درسال1353خورشیدي در منطقه ی پايان دامن دوسه جرغي ازتوابع ولسوالي ناهور ولايت غزني در يك خانواده مذهبي و دهقان چشم به جهان گشودم، و چهارمین عضو خانواده اي راكه متشكل از پدر، مادرو برادربود، تكمیل كردم. درخانواده اي به دنیا آمدم كه منطقه ام خود بخش ازغرجستان و یا هزارستان محسوب مي شده و سرنوشت فرهنگي، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي آن، تفاوت چنداني با ساير بخش هاي هزارستان نداشته و در نظام طبقاتي کور و كر استبدادي حاكم برافغانستان هم رنگ، هم چهره وهم طبقه قلمدادشده بود.

در غرجستان پسا عبد الرحمانی که فشارهای ساختاری و قشربندی اجتماعی، بحران های مختلف را در ساحت های گوناگون اجتماعی در پی داشته و توسعه فقر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطوح جامعه روز به روز افزایش یافته و در ساختار بین المللی هم افغانستان با تاهجوم های پیاپی استعمارگران غربی و شرقی روبرو بوده، که سرانجام در اواخر دهه ی پنجاه تا اوائل دهه ی هفتاد حضور ارتش سرخ شوروی را تجربه می کرده است. در همین شرایط بود که گام گذاشتن در ساحت فرهنگ و فراگرفتن علم و دانش، مهم ترین راه برای ایجاد تحول در اجتماع تلقی می شده است. از سوی هم در جامعه ی که تمام لایه های علم آموزی بر مدار عصبیت قبیله گرا انسداد یافته، حوزه ها، اساسی ترین نقش را در توسعه فرهنگ و نشر دانش و تربیت قوه بشری در هزاره جات داشته اند. هر چند که آنها هم دچار نارسائی ها، کمی ها و کاستی های بسیاری نیز بوده اند.

براساس وجود مشکل پیش گفته شده و عزم برای فراگیری علوم اسلامی ، درماه میزان (پایز)سال1370خورشیدي براي ادامه تحصیل از طریق پاکستان به ايران آمدم؛ اما به خاطر دلايل گوناگون و شرايط مختلفي مهاجرت در ايران در تهران مشغول به كارشدم. پس از محرم سال 1371خورشیدی وارد مدرسه ی مهدیه تربت جام شدم وآموختن علوم اسلامي را درتربت جام، که به سبك سنّت هاي چندهزارساله ي حوزي بود،تاسال1373شمسي ادامه دادم.

در سال1373بازهم به دلیل تغییر در سیاست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال مهاجرين افغانستاني تربت جام- منطقه قرنطنه یعنی ممنوعه اعلان گرديد-  اين قرنطنه نسبت به همه افغانستاني هاي مقیم تربت جام شمولیّت پیدا مي كرد. اين قانون شامل من و دوستانم هم شد و ما مجبور شديم كه آنجا را ترك نموده و رهسپار دياركريمانه ی امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) شدیم.

در تاريخ 18/ 6/ 1374 ازطريق شركت درآزمون مركزجهاني علوم اسلامی پذيرفته شدم. ازسال1374به بعد فراگیريي معارف اسلامي را درمجموعه ي بزرگ و شايدهم بي بديلي جامعة المصطفي العالمیة تداوم بخشیده، و تا سال 78، كارشناسي را با معدل 10/ 17،كارشناسي ارشد را با معدل 10/ 16، پايان نامه را با نمره 50/ 19 به اتمام رسانده، و در ترم آخرسال 1378در رشته ی فقه و حقوق قضایی پذيرش شده، و هم اکنون دانش پژوه « فقه و حقوق قضایی» می باشم. همگام با طي كردن فرايندآموزش ،به دلیل علاقمندي ودرك ضرورت تحقیق، به امر پژوهش پرداخته؛ و با ارائه مقاله هاي متعدد، درمجله ها، همايشهاي علمی-پژوهشي به عملیاتی کردن آن علاقه مندی، اهتمام ورزیده ام.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

الف) رتبه هاي كسب شده

مقام سوم همايش( شیعه شناسي، راهكارها ) در سال 1384؛ مقام سوم همايش(پیامبراعظم)  در سال 1385؛ مقام چهارم همايش( فقه : اتحاد ملي وانسجام اسلامي) در سال1386؛ مقام برتر همايش ( انسجام اسلامي) در سال 1386؛ مقام ممتاز همايش(قرائت هاي مختلف از تقريب مذاهب اسلامي﴾ در سال 1387 ؛ تقدیر فراخوان علمی- پژوهشی ﴿چگونه مهدويت مي تواند وجه مشترك اديان و مذاهب مختلف باشد؟ ؛ مقام برترهمايش﴿زنان در افغانستان، فرصت ها، چالشها وراهكارها﴾ ؛ مقام برترهمایش(کوچی گری در افغانستان) ؛ تقدیر در چهارد همین جشنواره بین المللي پژوهشي شیخ طوسي(ره) ؛ تقدیر به عنوان ممتاز در دوره تربیت مدرس و تقدیر در دوسال پیاپی تحصیلی به عنوان برتر آموزشی و ...

ب) کتاب ها

1) کتاب با عنوان «برداشت های مختلف از تقریب مذاهب اسلامی» در تاریخ 31/1/ 93 خورشیدی به چاپ رسیده است.

2) کتاب با عنوان «زندگی در فرایند تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی» در دست اقدام به چاپ است.

ج) مقاله ها

الف) مقاله های چاپ شده

1)  مقاله درمجله آفاق (شماره 19).

2)___________(شماره 24).

3) مقاله با عنوان «برداشت هاي  مختلف از تقريب مذاهب اسلامی» در فصل نامه طلوع (ش 26، تابستان 1387).

 4) مقاله با عنوان « محورهاي تقريب مذاهب اسلامي و » در مجله انديشه تقريب ( شماره17).

5) مقاله با عنوان «علاّمه شهید سید اسماعیل بلخي و راهبرد وحدت اسلامي» در مجله تقریب(شماره23).

6) مقاله با عنوان« گونه هاي هويت زن در افغانستان » در مجموعه مقالات همايش زنان در افغانستان، فرصت ها، چالشها و راهکارها در سال 1388.

7) مقاله با عنوان « تأثیركوچي ها در اقتصاد هزاره و هزارستان» در مجموعه مقالات همايش كوچیگرايي در افغانستان، در سال 1390.

ب) مقاله های در دست چاپ

1) مقاله با عنوان «كاستي ها و ضرورت تحوّل در نقش اجتماعي حوزه هاي علمیه شیعه در افغانستان» در مجموعه مقالات همايش حوزه هاي علمیه شیعه در افغانستان، گذشته، حال و آينده، در سال1390 .

2) مقاله با عنوان « نقش احکام عبادی در درمان اعتیاد».

فعالیت های اجتماعی و تبلیغی

مشاوره تحقیق پاياني در مجتمع آموزش عالي امام خمیني(ره)؛ شركت به عنوان كارشناس در نشست علمي اهل بیت (ع) و وحدت اسلامي در مجتمع آموزش عالي امام خمیني(ره) ؛ دبیرعلمي در نشست علمي انجمن كلام اسلامی در مجتمع آموزش عالی فقه، مجری گری در بسیار از برنامه ها و مراسم ها. ده ها سخنرانی در مناسبت ها مذهبی و اجتماعی و...