گونه‌هایی از هویت زن درافغانستان
41 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان،فرصت ها، چالش ها و راهکار/
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ بشریت شاهد صدها نگرش‌های متفاوت و متضادی در باب شخصیت و هویت انسانی زن و نقش و منزلت اجتماعی وی بوده است. این نگرش‌ها، که به ادیان و اندیشمندان بشری منسوب است، تنها نظریه‌های ذهنی و دور از زندگی نبوده، بلکه پایه و مبنای رفتاری مردان نسبت به زنان می‌باشد. در این میان جامعه ‌و تاریخ افغانستان نیز از این امر و تطور در قلمرو هویت‎شناسی زن مستثنا نبوده و تلقی‌های گوناگون «سنتی»، «فرنگی» و «اسلامی» در باب هویت زن طرح شده و زنان افغانستانی آن‎ها را تجربه نموده‎اند. نگارنده معتقد است، که از میان هویت‎های تجربه‎شده، تنها هویت اسلامی است که از یک سو بر هرم هستی‎شناسی و انسان‎شناسی مبتنی بوده، و از سوی دیگر نقش و منزلت اجتماعی وی را به صورت منصفانه و معقولانه در ساختار جهان‎بینی اسلامی با روی‎کرد اعتدال و مصلحت در عرصه‌ای اجتماع و خانواده تعریف نموده و بازشناسی می‌نماید. واژه‌های‌کلیدی: هویت اسلامی، انسان، شخصیت، زن، غرب، سنت و افغانستان.