براشت های مختلف از تقریب مذاهب اسلامی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : محمد طاهر اقبالی
وحدت وتقریب مذاهب اسلامی به معنی تعامل، همگرایی، همسونگری پیروان مذاهب اسلامی، براساس مبانی و اصول مشترک دینی، و نگاه حق پژوهانه و معرفت مدارانه در مسائل اختلافی، درراستای محقق شدن اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واحد اسلامی درمنابع اسلامی ازجایگاه رفیعی برخورداربوده، ودرمتون دینی محورهای اخوت، آثاروحدت ونزدیکی مسلمانان مورد توجه قرارگرفته، که درنهایت تأکید زیادی برتداوم و گسترش وحدت اسلامی ورعایت اصول آن شده‌است. دراین میان یکی ازمهمترین موضوعات قابل بحث درمباحث تقریبی برداشت‌های مختلفی ازتقریب مذاهب اسلامی بوده، که با توجه به رویکردهای سیاسی، تبیینی وتفکیکی مورد بررسی قرارگرفته، که درپایان رویکردهای تبیینی وتفکیکی درباره تقریب مکمل یکدیگرتلقی شده، وبا توجه به ویژگی‌های آنها به عنوان بهترین برداشت ازتقریب مذاهب اسلامی ومهمترین راهکارتقریب مورد پذیرش واقع شده‌اند. قرآن کریم، سنت نبوی ومحبت ومرجعیت علمی اهل‌بیت، از مهمترین محورهای وحدت وتقریب مذاهب اسلامی تلقی شده، که همواره مورد توجه متفکران مسلمان قرارگرفته، واختلافات بین مذاهب را با توجه به مبانی مشترک دینی قابل کاهش دانسته‌اند. واژههای کلیدی: تقریب مذاهب اسلامی، قرآن کریم، سنت نبوی، مرجعیت علمی اهل‌بیت، شیعه وسنی.